skip to Main Content

BeelenVanLint, gevestigd aan Coninckstraat 58 3811 WK Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeelenVanLint verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam

– Achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres(sen)

– Bankrekeningnummer

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Theaterschool De Springplank neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle gegevens die je met Theaterschool De Springplank uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database op de beveiligde server van de hostingprovider. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theaterschooldespringplank.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BeelenVanLint verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– BeelenVanLint verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeelenVanLint bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Indien je besluit je niet in te schrijven, dan worden je gegevens direct verwijderd.

Als je besluit je in te schrijven, dan worden de gegevens bewaard tot een jaar nadat je gestopt bent.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en te analyseren. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website voor een betere gebruikerservaring. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door BeelenVanLint nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je zelf via één van de formulieren op de website je als persoon identificeert. We koppelen bezoekgedrag overigens niet aan de ingevulde gegevens.

Delen van content op sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerkersovereenkomst

BeelenVanLint verstrekt uitsluitend aan derden én alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje waarmee we gebruikerservaringen op de website efficiënter kunnen maken. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site. Ook mogen wij analytics-cookies zonder toestemming plaatsen, aangezien deze anonieme gegevens over bezoek op de website doorsturen en deze geen inbreuk op uw privacy zijn. Met deze analytics cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt, zodat we de website op basis van deze anonieme gegevens kunnen verbeteren, zodat u een betere gebruikservaring krijgt. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Cookies worden tijdens het bezoek aan onze website door uw browser opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als u hier geen toestemming voor hebt gegeven  (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kunt u direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wilt u weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft u inzicht in welke cookies worden geplaatst, door welke tooling en met welk doel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BeelenVanLint en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@theaterschooldespringplank.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

In het geval je het niet eens bent over hoe wij de persoonsgegevens verwerken en je komt er met ons niet uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Contactgegevens BeelenvanLint:

Coninckstraat 58

3811 WK

Amersfoort

033-2586318

BeelenVanLint aangaande gegevensbescherming is te bereiken via info@beelenvanlint.nl o.v.v. ‘gegevensbescherming’

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. BeelenVanLint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van BeelenVanLint worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij BeelenVanLint, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van BeelenVanLint.

Back To Top